biblioteka narodowa
wyszukiwanie
zaawansowane
koszyk  logowanie nowe konto
otwarty dostępo wydawnictwie
kategorie
katalog produktów
newsletter
DODAJ ADRES
[Rozmiar: 70 bajtów]

Regulamin

 
 
REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ BIBLIOTEKI NARODOWEJ
 
 
Księgarnia internetowa Biblioteki Narodowej, funkcjonująca pod adresem internetowym ksiegarnia.bn.org.pl, jest prowadzona przez Bibliotekę Narodową, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr. 31/92.
 
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Księgarni, w szczególności składania Zamówień, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta płatności za zakupione Towary, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 
Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej ksiegarnia.bn.org.pl, tak aby umożliwić zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem Umowy.
 
 
 
Definicje
 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 
Dni robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient: każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Księgarni, w tym w szczególności składająca zamówienia.
Konto klientapodstrona Księgarni o funkcjonalnościach umożliwiających Klientowi w szczególności: zarządzanie bieżącymi Zamówieniami, podgląd zrealizowanych Zamówień, zmianę danych osobowych oraz teleadresowych, zarządzanie bieżącymi reklamacjami, podgląd zakończonych reklamacji.
Konsument: osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (np. zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Księgarni) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk: funkcjonalność Księgarni, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych Zamówienia,
w szczególności: liczbę Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
Księgarnia: wyodrębniona organizacyjnie działalność Biblioteki Narodowej w zakresie sprzedaży za pośrednictwem internetu Towarów znajdujących się w jej ofercie, prowadzona pod adresem internetowym ksiegarnia.bn.org.pl.
Oferta: Towary umieszczone na stronie internetowej ksiegarnia.bn.org.pl i oznaczone jako dostępne w sprzedaży.
Płatność on-line: płatność dokonywana przez Klienta za pomocą dostępnych w Księgarni internetowej form płatności elektronicznych.
Towary: produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej) zamawiane przez Klienta w Księgarni.
Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta poprzez Księgarnię pomiędzy Biblioteką Narodową a Klientem.
Zamówienie: oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza znajdującego w Księgarni, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 
 
 
 
§ 1. Ogólne zasady korzystania z Księgarni

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Księgarni to dostęp do sieci internet i przeglądarki internetowej oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Klient uprawniony jest do korzystania z Księgarni zgodnie z jej przeznaczeniem oraz zobowiązany do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Księgarni, a także nie może przekazywać żadnych treści niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa.
 3. Informacje o Towarach zamieszczone w Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Przeglądanie informacji o Towarach w Księgarni nie wymaga założenia Konta klienta czy innej rejestracji.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia zamówienia
  i dokonania zakupu w Księgarni lub utworzenia Konta klienta.
 6. Kontakt z Księgarnią:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: wydawnictwo@bn.org.pl;
  b) telefonicznie w dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00, tel. +48 22 608 25 39;
  c) pisemnie na adres: Biblioteka Narodowa, Wydawnictwo BN, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa.
 
 
§ 2. Składanie i realizacja zamówień
 
 1. Klient może składać Zamówienia dwadzieścia cztery godziny na dobę w każdy dzień tygodnia za pośrednictwem strony internetowej ksiegarnia.bn.org.pl.
 2. Klient składa Zamówienie, wybierając dany Towar za pomocą kliknięcia w ikonę „Do koszyka”.
 3. W trakcie składania zamówienia Klient, przechodząc przez wskazane etapy:
a) dokonuje wyboru zamawianych Towarów i ich liczby;
b) wybiera sposób dostawy;
c) wybiera sposób płatności;
d) podaje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, w tym w szczególności: imię
i nazwisko oraz adres mailowy, adres do wysyłki zamówienia i telefon kontaktowy;
e) podaje dane do faktury, obowiązkowo (wraz z numerem NIP), gdy zakupu dokonuje podatnik VAT lub osoba prawna;
f) podaje dane do faktury w przypadku chęci jej otrzymania, gdy zakupu dokonuje osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
 1. W celu wysłania zamówienia konieczne jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i dokonanie akceptacji jego treści.
 2. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawierać będzie informacje dotyczące:
a) przedmiotu Zamówienia;
b) jednostkowej ceny zamawianych Towarów oraz łącznej kwoty do zapłaty, uwzględniającej koszty przesyłki;
c) wybranego sposobu płatności;
d) wybranego sposobu i adresu dostawy.
6.  Poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” Klient składa Zamówienie, co stanowi złożenie oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
7. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i rozpoczęcie jego realizacji przez Księgarnię odbywa się według następujących zasad:
a) Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia Zamówienia wraz z numerem Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez niego w trakcie składania Zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia jest równoznaczny z zawarciem Umowy sprzedaży;
b) w przypadku wyboru sposobu płatności w formie przelewu tradycyjnego lub płatności on-line, realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu zapłaty przez Księgarnię za zamówiony Towar, o czym Klient zostaje poinformowany w potwierdzeniu wysłanym pocztą elektroniczną na adres podany w trakcie składania Zamówienia;
c) Biblioteka Narodowa pozostaje właścicielem towaru do chwili otrzymania zapłaty (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej). W razie braku otrzymania zapłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu;
d) w przypadku wypełnienia danych do faktury, wraz z zamówionym Towarem Księgarnia przesyła Klientowi fakturę za złożone i opłacone Zamówienie.
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru w chwili złożenia Zamówienia. Jeżeli w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia Towar nie jest dostępny, wówczas Księgarnia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia, zawiadomi o tym fakcie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim wypadku Klient może odstąpić od całości Umowy i otrzyma zwrot kosztu zamówionego Towaru wraz z kosztami przesyłki. Klient może wówczas zmienić Zamówienie i w zależności od Zamówienia uiścić dopłatę, jeśli zamówiony Towar jest droższy, lub uzyskać zwrot różnicy, jeśli zamówiony Towar jest tańszy. Brak oświadczenia Klienta o zmianie Zamówienia w terminie 7 dni od informacji o niemożności zrealizowania Zamówienia będzie uznany za oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 2. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu czy blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres wskazany przez Klienta, a także usuwania i blokowania e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta, Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych Towarów w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 
 
§ 3. Ceny towarów
 
 1. Ceną wiążącą jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta.
 2. Cena Towaru zawiera podatek VAT, ale nie zawiera kosztów przesyłki.
 
 
§ 4. Modyfikacja składanych Zamówień
 
 1. Klient ma prawo dokonywania zmian w złożonym Zamówieniu do momentu potwierdzenia przez Księgarnię jego realizacji. Potwierdzenie realizacji Zamówienia wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Modyfikacji Zamówienia można dokonać telefonicznie w Dni robocze w godzinach od 9:00 do 16:00, tel. +48 22 608 25 39, bądź pisząc na adres: wydawnictwo@bn.org.pl
 3. Dokonywane przez Klienta zmiany, z zastrzeżeniem §2 ust. 8, mogą dotyczyć wyłącznie następujących kwestii:
a)     adresu wysyłki;
b)     numeru telefonu kontaktowego;
c)      zamówienia faktury;
d)     całkowitej rezygnacji ze złożonego Zamówienia.
 1. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego, a jeszcze nie wysłanego Zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z zamówienia. Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 
 
§ 5. Sposób płatności
 
 1. W Księgarni możliwe są następujące sposoby płatności:
    przedpłata za całość zamówienia wraz z kosztami przesyłki przelewem bankowym na konto Biblioteki Narodowej (numer rachunku bankowego: BGK 67 1130 1017 0020 1461 0620 0001) z numerem Zamówienia z Księgarni w tytule przelewu, bądź za pośrednictwem płatności on-line w systemie PayU. Wówczas realizacja złożonego przez Klienta Zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Księgarnię potwierdzenia poprawnego dokonania płatności.
 
 1. W przypadku niektórych Towarów bądź całych kategorii towarowych Księgarnia zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych opcji dostawy Towarów lub form płatności za Zamówienie, o czym Klient będzie informowany przy składaniu zamówienia na te Towary.
 
 
§ 6. Koszty dostawy
 
 1. Towary objęte Zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego w Zamówieniu adres za pośrednictwem Poczty Polskiej SA lub firmy kurierskiej, zgodnie z wybranym sposobem dostawy i płatności. 
 2. Ryczałtowy koszt dostawy jest oparty na aktualnych cennikach usług świadczonych przez podmioty (kuriera lub operatora pocztowego) współpracujące z Biblioteką Narodową i pozostaje niezmienny niezależnie od wielkości zamówienia.
 
 
§ 7. Reklamacje
 
 1. Klient może reklamować Towar, posiadający wady fizyczne lub niezgodny ze złożonym zamówieniem, opisując przyczyny reklamacji oraz przedstawiając dowód zakupu.
 2. Reklamowany Towar Klient odsyła niezwłocznie na adres: Biblioteka Narodowa, Wydawnictwo BN, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja”.
 3. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Księgarnia rozpatruje reklamacje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niej, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki z reklamowanym Towarem.
 5. W przypadku uznania przez Księgarnię reklamacji, wadliwy Towar zostanie niezwłocznie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Księgarnia zaoferuje do wyboru inne, dostępne Towary lub zwróci Klientowi cenę Towaru wraz z kosztami przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku uwzględnienia przez Księgarnię złożonej reklamacji Biblioteka Narodowa wystawi niezwłocznie dokument potwierdzający uznanie reklamacji (jeśli za zakup Towaru wystawiono fakturę – także fakturę korygującą) i prześle Klientowi za potwierdzeniem odbioru na wskazany adres.
 
 
§ 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży
 
1.  Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie do 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów.
2. Bieg czternastodniowego terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w momencie objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
3.  Konsument odstępuje od Umowy sprzedaży, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, odsyłając Towar na adres: Biblioteka Narodowa, Wydawnictwo BN, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, z dopiskiem: „Zwrot”. Towar powinien być zapakowany i zabezpieczony tak, aby nie zostały uszkodzony w transporcie. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza, stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu, lub poprzez złożenie jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym Klient informuje o decyzji o odstąpieniu od Umowy.
5.  W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
6. Księgarnia niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Księgarni). Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Księgarnia zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Klienta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
8.  Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia są:
a) nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) treści cyfrowe, nie zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)   dzienniki, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 
 
§ 9. Zasady sprzedaży plików elektronicznych
 
 1. Zamówienie obejmujące pliki elektroniczne nie łączy się z Zamówieniem obejmującym inne Towary dostępne w Księgarni, tworząc oddzielny Koszyk. Zamówienie może obejmować tylko jedną kopię/sztukę danego pliku elektronicznego.
 2. Składając Zamówienie, Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego Towaru, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku oraz typ pliku.
 3. Klient przed złożeniem Zamówienia jest zobowiązany do sprawdzenia, czy posiadane przez niego urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym na nim oprogramowaniem, przeznaczone do korzystania z pliku elektronicznego i jego pobrania, spełnia minimalne wymogi techniczne umożliwiające pobranie i korzystanie z pliku elektronicznego.
 4. Księgarnia, po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 Dni roboczych, prześle na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania należności oraz informację o sposobie pobrania pliku elektronicznego, a także (dołączoną w formie załącznika) fakturę. Na życzenie Klienta, Księgarnia wyśle fakturę w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany adres korespondencyjny.
 5. Jeżeli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Księgarnia poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta. W przypadku opłacenia przez Klienta Zamówienia, Księgarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 6. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, chyba że wyraził zgodę na udostępnienie mu pliku elektronicznego przed tym terminem i został poinformowany, że wyrażając tę zgodę, utracił prawo do odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy wygasa w tej sytuacji z chwilą przekazania Klientowi informacji o sposobie pobrania zamówionego pliku elektronicznego, w taki sposób, że jego pobranie zależy tylko od jego woli.
 7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do sprzedaży plików elektronicznych mają zastosowanie odpowiednio zapisy pozostałych przepisów Regulaminu.
 
 
§ 10. Polityka prywatności
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie (02-086), al. Niepodległości 213.
 2. Przy składaniu zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Bibliotekę Narodową swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić dokonywanie przez Klienta zakupów.
 3. Księgarnia gwarantuje Klientom ochronę danych osobowych, które przetwarzane są:
a)  w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
b)  w celu realizacji składanych Zamówień na Towary;
c)  w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy;
d) w celu przekazywania informacji o ofercie i promocjach w Księgarni, a także informacji dotyczących Towarów i usług podmiotów współpracujących z Księgarnią (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem), o ile Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych przez Bibliotekę Narodową.
 1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 
 
 
 
§ 11. Postanowienia końcowe
 
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. poz. 827 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).
2. Biblioteka Narodowa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich w Księgarni.
3.  Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 
 
Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Biblioteka Narodowa
Wydawnictwo BN
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa


Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
Numer zamówienia:
Data zawarcia umowy:

Data odbioru towaru:
Imię i nazwisko Klienta:
Adres Klienta:

Data i Podpis Klienta (wymagane w formularzu przesyłanym w wersji papierowej)


 

Regulamin został zaktualizowany 17.02.2022 r.

Pomoc
Informacje
Mapa witryny
Jak złożyć zamówienie
Najcześciej zadawane pytania
Status zamówienia
Przypomnij hasło
Regulamin
Odstąpienie od umowy
Polityka prywatności
Koszty wysyłki
Opcje płatności
opracowanie Prekursor